Regulamin sprzedaży prowadzonej w ramach sklepu internetowego kulkabransoletki.pl.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży biżuterii za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kulkabransoletki.pl.

1.2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem serwisu.

2. Definicje

2.1. Klient – to osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, nabywająca produkty za pośrednictwem serwisu.. Klient, aby nabywać Produkty za pośrednictwem serwisu musi utworzyć Konto Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.

2.2. Konto Klienta – konto utworzone w ramach Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, umożliwiające Klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

2.3. Produkty –produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

2.4. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki sprzedaży produktów za pośrednictwem serwisu.

2.5. Serwis – strona internetowa www.kulkabransoletki.pl, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym w szczególności sprzedaży Produktów.

2.6. Sprzedawca – Olivia Kupis prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Kulka” Olivia Kupis ul. Traugutta 5 90-106 Łódź z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem:  ul. Traugutta 5 , Łódź NIP:7311829543.

2.7. Strony – Sprzedawca oraz Klient.

2.8. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu

2.9. Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Produktów prezentowanych w ramach Serwisu.

3. Rejestracja

3.1. Zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu, wymaga rejestracji i utworzenia Konta Klienta, oraz akceptacji Regulaminu.

4. Sprzedaż Produktów

4.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na sprzedaży Produktów.

4.2. Złożenie Zamówienia:

4.2.1. Klient dokonuje Zamówienia Produktów korzystając z funkcjonalności Serwisu dostępnych po zalogowaniu do Konta Klienta.

4.2.2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje generowaną automatycznie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę.

4.2.3. Klient może zrezygnować ze złożenia Zamówienia do chwili zawarcia Umowy.

4.2.4. Zamówienie zostaje zrealizowane niezwłocznie, pod warunkiem dostępności Produktów.

4.2.5. W przypadku przejściowej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o stanie Zamówienia, a Klient ma w terminie 14 dni od uzyskania takiej informacji, możliwość podjęcia decyzji o zmianie sposobu realizacji zamówienia, poprzez wybór:

I. oczekiwania na realizację Zamówienia;

II. odstąpienia od Zamówienia;

III. klient może też wybrać częściową realizację Zamówienia (w stosunku do Produktów dostępnych) a częściowo od Zamówienia odstąpić lub oczekiwać na możliwość jego realizacji.

Jeśli Klient nie dokona powyższego wyboru w terminie 14 dni od informacji o przejściowej niedostępności Produktów, uważa się, iż oczekuje na realizację Zamówienia.

4.2.6. W przypadku trwałej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o tym fakcie i zwróci mu otrzymaną cenę, albo spełni świadczenie zastępcze o takiej samej wartości jak uiszczona cena - według wyboru i za zgodą Klienta.

4.3. Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży Produktu odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

4.3.1. Prezentacja Produktów w ramach Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

4.3.2. Klient dokonując zamówienia, składa ofertę nabycia produktu od Sprzedawcy.

4.3.3. Wygenerowana automatycznie wiadomość, opisana w ust. 4.2.2. nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty.

4.3.4. Umowa zostaje zawarta.

W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy) zwróci Klientowi całą zapłaconą cenę.

4.3.5. Przy zawieraniu Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu strony są związane wysokością cen Produktów oraz kosztami dostawy podanymi w Serwisie w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

4.3.6. Przy składaniu Zamówienia Klient wybiera sposób płatności:

Dla zamówień z dostawą na terenie Polski:

I. należność za pobraniem przy odbiorze,

II. przelewem bankowym,

III. blikiem,

IV. kartą płatniczą – Visa, MasterCard,

Dla zamówień z dostawą poza terenem Polski:

I. PayPal,

II. przelewem bankowym,

III. blikiem,

IV. kartą płatniczą – Visa, MasterCard,

Przesyłki zagraniczne nie mogą być opłacane za pobraniem przy odbiorze.

4.3.7. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, dostawa Produktów jest dokonywana po otrzymaniu należności przez Sprzedawcę. Brak zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy.

4.3.8. Dostawa Produktów jest dokonywana w wybrany przez Klienta sposób, wybrany w Zamówieniu spośród sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę.

4.3.9. Termin otrzymania Produktu jest zależny od czasu realizacji Zamówienia u Sprzedawcy (14 dni roboczych) oraz okresu dostawy (potwierdzonej każdorazowo przez kuriera). Dostawa jest dokonywana przez podmioty trzecie i termin jej realizacji jest zależny od tych podmiotów. Dostawa przesyłek zagranicznych za pośrednictwem Poczty Polskiej jest dokonywana z terminem dostarczenia określonym przez Pocztę Polską; Ze względu na Brexit czas doręczenia paczki może się wydłużyć do 30 dni. Ewentualne CŁO lub VAT pokrywa Klient.

4.3.10. Paragon lub fakturę Klient otrzymuje wraz z przesyłką w formie papierowej lub drogą mailową w formie elektronicznej.

4.3.11. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia, iż przesyłka jest uszkodzona lub w razie podejrzenia, iż została uszkodzona, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis stanu przesyłki, podpisany przez osobę doręczającą przesyłkę. Niedopełnienie tych obowiązków, nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.

4.4. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT).

4.4.1. Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest udostępniana przez Sprzedawcę w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z nią przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz złożeniem zamówienia.

4.5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:

4.5.1. zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie oraz kosztów dostawy (zależnych od kosztów wynagrodzenia pobieranych przez osoby trzecie), z zastrzeżeniem ust. 4.3.5.;

4.5.2. wprowadzania i wycofywania Produktów;

4.5.3. przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, jak również wprowadzania zmian w ich warunkach.

Zmiany dokonane w trybie ust. 4.5 nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.

4.6. Podczas dokonywania Zamówienia, Klient może określić, że jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT. Faktura taka jest wystawiana w chwili zrealizowania zamówienia (całkowitego lub częściowego) i wysyłana jest drogą mailową w formie elektronicznej.

4.7. Sprzedawca informuje, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4.8. Klient wyraża zgodę na proponowanie Produktów na podstawie zautomatyzowanego porównania dotychczasowych zakupów Klienta oraz preferencji innych Klientów.

4.9. Prawo odstąpienia od Umowy przysługującemu Konsumentowi

4.9.1. Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

4.9.2. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpienia od zawartej Umowy, składając pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

4.9.3. Klient powinien dokonać zwrotu Produktu wraz z pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa odstąpienia od Umowy. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym. Koszt odesłania Produktu ponosi Klient.

4.9.4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutecznie złożonego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4.9.5. Zwrot ceny zostanie dokonany w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata ceny przez Klienta. Klient może dokonać wyboru innej formy zwrotu ceny:

I. na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy rachunek bankowy albo

II. przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskaże inny adres.

4.9.6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Produktu z przyczyn leżących po stronie Klienta – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Sprzedawca zawiadomi Klienta o nieudanej próbie dostarczenia Produktu.

4.10.Reklamacje.

4.10.1. W razie wystąpienia w Produkcie: niezgodności z umową, wad fizycznych oraz uszkodzeń powstałych w toku dostawy, Klient ma prawo skorzystania z opisanego poniżej postępowania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach poniższych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tylko względem Konsumenta) oraz Kodeksu cywilnego.

4.10.2. Reklamacja zgłaszana jest drogą mailową na adres biuro@kulkabransoletki.pl wraz ze zdjęciami obrazującymi występujące niezgodności z umową, wady fizyczne oraz uszkodzenia powstałe w toku dostawy, następnie Sprzedawca po dokonaniu oględzin wysyła Klientowi formularz reklamacyjny oraz kod do bez kosztowego nadania przesyłki reklamacyjnej.

Klient może również zgłosić reklamację przez przesłanie Produktu na adres Sprzedającego, wraz z pisemnym oświadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej.

4.10.3. Sprzedawca zastrzega, że nie przyjmuje od Klienta tzw. przesyłek za pobraniem tzn. przesyłki, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki, jeśli wiąże się to z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego, a Sprzedawca takiej przesyłki nie zamawiał.

4.10.4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz Produktu.

4.10.5. W razie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu oraz koszty dostawy, na następujących zasadach:

I. na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy albo

II. przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, chyba że w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej Klient wskaże inny adres.

4.10.6. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta, który może odebrać Produkt od Sprzedawcy.

4.11. Rozwiązanie Umowy o korzystanie z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny lub zaprzestanie prowadzenia Serwisu nie wpływa na zawarte za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży Produktów.

5. Ochrona danych osobowych

5.1 Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników oraz Klientów następuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności Użytkowników oraz Klientów przez Sprzedawcę określa Polityka Prywatności, dostępna jest w zakładce “Polityka Prywatności” na stronie Serwisu.

6. Zmiana Regulaminu

6.1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.

6.2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów sprzedaży Produktów zawartych za pośrednictwem Serwisu przed dokonaniem tej zmiany.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Prawem właściwym w odniesieniu do Usług świadczonych (w tym także umów sprzedaży Produktów) na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7.2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

8.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: 

https://uokik.gov.pl/pozasądowe_rozwiązywanie_sporów_konsumenckich.php

8.2 Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy  konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

8.3 Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl) ; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); (3)  pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumenttów.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

8.4 Pod adresem http://ec.europa.eu/cnsumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywna i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

 

Regulamin Bonów Podarunkowych

I. Warunki ogólne

1.     Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanym dalej Wydawcą) jest „Kulka” Olivia Kupis ul. Traugutta 5 90-106 Łódź z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem:  ul. Traugutta 5 , Łódź NIP: 731-182-95-43.

2.     Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.

3.     Wartość Bonów Podarunkowych to: 50 zł,100 zł, 150 zł, 200 zł, 300 zł, 500 zł.

4.     Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Wydawcy: www.kulkabransoletki.pl lub sklepie stacjonarnym znajdującym się przy ul. Traugutta 5 w Łodzi

5.     Bon nie może zostać zwrócony Wydawcy oraz nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

6.     Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów (realizacji Bonu)

II. Realizacja Bonu Podarunkowego

1.     Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy www.kulkabransoletki.pl.

2.     Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.

3.     Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym Wydawcy zgodnie z możliwymi formami płatności ). W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.

III. Reklamacje i zwroty

1.     Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną Wydawcy.

2.     Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w punkcie IV.

IV. Postanowienia końcowe

1. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem jest zwracana w postaci nowego Bonu i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Ewentualna dopłata zwracana jest zgodnie z wybraną formą płatności lub przelewem na konto.

2. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na zamówieniu. W razie kłopotów z realizacją bonu po terminie 12 miesięcy od dnia jego zakupu, prosimy o kontakt z biurem drogą mailową: biuro@kulkabransoletki.pl

3. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

Regulamin Promocji Urodzinowej KULKA

Postanowienia Ogólne

1.1. Promocja urodzinowa "KULKA" (dalej "Promocja") trwa w dniach od 26.07.2024 godziny 08:00 do 28.07.2024 godziny 23:59.

1.2. Organizatorem Promocji jest Olivia Kupis Kulka z siedzibą przy ul. Traugutta 5, 90-106 Łódź, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Traugutta 5, Łódź, NIP: 731-182-95-43 (dalej "Organizator").

1.3. Promocja prowadzona jest na stronie internetowej www.kulkabransoletki.pl oraz w sklepie stacjonarnym znajdującym się w Łodzi przy ulicy Traugutta 5.

 

Warunki Uczestnictwa

2.1. Promocja skierowana jest do klientów dokonujących zakupów na stronie www.kulkabransoletki.pl oraz w sklepie stacjonarnym.

2.2. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która dokona zakupu w okresie trwania Promocji.

 

Zasady Promocji

3.1. Klient, który dokona zakupu na kwotę od 299 zł do 598 zł (bez kosztów dostawy), otrzyma w koszyku produkt urodzinowy "Kolczyki urodzinowe KULKA" o wartości 129 zł za cenę 0,1 zł.

3.2. Klient, który dokona zakupu na kwotę 599 zł lub więcej (bez kosztów dostawy), otrzyma w koszyku produkt urodzinowy "Naszyjnik bestseller" o wartości 189 zł za cenę 0,1 zł.

3.3. Promocje nie łączą się ze sobą, co oznacza, że przy zakupie za 599 zł lub więcej klient otrzyma tylko „Naszyjnik bestseller", a nie „Naszyjnik bestseller" i "Kolczyki urodzinowe KULKA"

 

Warunki Zwrotu

4.1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym:

4.1.1. Klient zobowiązany jest do zwrotu również otrzymanego prezentu w stanie nienaruszonym i nieużywanym.

4.1.2. Jeśli Klient nie zwróci prezentu lub prezent będzie uszkodzony, Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia z kwoty zwrotu wartości prezentu, tj. 129 zł za "Kolczyki urodzinowe KULKA" lub 189 zł za "Naszyjnik bestseller".

4.2. W przypadku zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołączony był prezent:

4.2.1. Jeśli prezentem były "Kolczyki urodzinowe KULKA" o wartości 129 zł, przysługujące od kwoty 299 zł, Klient zobowiązany jest zwrócić również otrzymane kolczyki.

4.2.2. Jeśli prezentem był "Naszyjnik bestseller" o wartości 189 zł, przysługujący od kwoty 599 zł, Klient zobowiązany jest zwrócić również otrzymany naszyjnik.

4.3. W przypadku zwrotu części towaru zakupionego w sklepie internetowym:

4.3.1. Jeśli zwrot części towaru spowoduje, że łączna kwota zakupu spadnie poniżej progu 299 zł, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych "Kolczyków urodzinowych KULKA".

4.3.2. Jeśli zwrot części towaru spowoduje, że łączna kwota zakupu spadnie poniżej progu 599 zł, Klient zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego "Naszyjnika bestseller".

4.3.3. W przypadku odmowy zwrotu prezentu, Organizator zastrzega sobie prawo do potrącenia z kwoty zwrotu wartości prezentu, tj. 129 zł za "Kolczyki urodzinowe KULKA" lub 189 zł za "Naszyjnik bestseller".

4.4. Sklep stacjonarny nie przyjmuje zwrotów towarów zakupionych stacjonarnie.

 

Postanowienia Końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia Promocji w dowolnym momencie.

6.2. Zmiana warunków otrzymania gratisu może nastąpić jedynie poprzez zmianę niniejszego Regulaminu.

6.3. Promocja obowiązuje zarówno na zakupy dokonane w sklepie internetowym, jak i w sklepie stacjonarnym.

6.4. Wszelkie informacje dotyczące Promocji można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: biuro@kulkabransoletki.pl.

Produkt dodany do listy życzeń