Regulamin sprzeda偶y konsumenckiej prowadzonej w ramach sklepu internetowego kulkabransoletki.pl.

1. Postanowienia og贸lne
1.1. Niniejszy Regulamin okre艣la warunki sprzeda偶y bi偶uterii za po艣rednictwem sklepu internetowego dost臋pnego pod adresem www.kulkabransoletki.pl.
1.2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie us艂ug sprzeda偶y konsumenckiej dokonywanej za po艣rednictwem serwisu.

2. Definicje
2.1. Klient 鈥 to osoba fizyczna nabywaj膮ca produkty za po艣rednictwem serwisu w celach niezwi膮zanych z prowadzon膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮. Klient, aby nabywa膰 Produkty za po艣rednictwem serwisu musi utworzy膰 Konto Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
2.2. Konto Klienta 鈥 konto utworzone w ramach Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu, umo偶liwiaj膮ce Klientowi korzystanie z us艂ug 艣wiadczonych przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem Serwisu.
2.3. Produkty 鈥損rodukty sprzedawane przez Sprzedawc臋 za po艣rednictwem Serwisu.
2.4. Regulamin 鈥 niniejszy regulamin, okre艣laj膮cy warunki sprzeda偶y produkt贸w za po艣rednictwem serwisu.
2.5. Regulamin serwisu 鈥 regulamin, dost臋pny na stronie internetowej www.kulkabransoletki.pl okre艣laj膮cy zasady i warunki korzystania z Serwisu.
2.6. Serwis 鈥 strona internetowa www.kulkabransoletki.pl, s艂u偶膮ca do 艣wiadczenia us艂ug opisanych szczeg贸艂owo na tej stronie internetowej, w tym w szczeg贸lno艣ci sprzeda偶y Produkt贸w.
2.7. Sprzedawca 鈥 Oliwia Kupis prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Olivia Kupis Kulka ul. Traugutta 5 90-106 艁贸d藕 z g艂贸wnym miejscem prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej pod adresem:  ul. Traugutta 5 , 艁贸d藕 NIP:731-182-95-43
2.8. Strony 鈥 Sprzedawca oraz Klient.
2.9. Umowa 鈥 umowa sprzeda偶y Produkt贸w zawarta przez Klienta i Sprzedawc臋 za po艣rednictwem Serwisu
2.10. Zam贸wienie 鈥 z艂o偶ona przez Klienta oferta nabycia Produkt贸w prezentowanych w ramach Serwisu.

3. Rejestracja
3.1. Zawieranie um贸w za po艣rednictwem Serwisu, wymaga rejestracji i utworzenia Konta Klienta, oraz akceptacji Regulaminu Serwisu.

4. Sprzeda偶 Produkt贸w
4.1. Sprzedawca 艣wiadczy za po艣rednictwem Serwisu us艂ugi polegaj膮ce na sprzeda偶y Produkt贸w.
4.2. Z艂o偶enie Zam贸wienia:
4.2.1. Klient dokonuje Zam贸wienia Produkt贸w korzystaj膮c z funkcjonalno艣ci Serwisu dost臋pnych po zalogowaniu do Konta Klienta.
4.2.2. Po z艂o偶eniu zam贸wienia Klient otrzymuje generowan膮 automatycznie wiadomo艣膰 e-mail potwierdzaj膮c膮 otrzymanie Zam贸wienia przez Sprzedawc臋.
4.2.3. Klient mo偶e odst膮pi膰 od z艂o偶onego Zam贸wienia do chwili zawarcia Umowy.
4.2.4. Zam贸wienie zostaje zrealizowane niezw艂ocznie, pod warunkiem dost臋pno艣ci Produkt贸w.
4.2.5. W przypadku przej艣ciowej niedost臋pno艣ci Produkt贸w, Sprzedawca informuje niezw艂ocznie,nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia Zam贸wienia Klienta o stanie Zam贸wienia, a Klient ma w terminie 14 dni od uzyskania takiej informacji, mo偶liwo艣膰 podj臋cia decyzji o zmianie sposobu realizacji zam贸wienia, poprzez wyb贸r:
I. oczekiwania na realizacj臋 Zam贸wienia;
II. odst膮pienia od Zam贸wienia;
III. klient mo偶e te偶 wybra膰 cz臋艣ciow膮 realizacj臋 Zam贸wienia (w stosunku do Produkt贸w dost臋pnych) a cz臋艣ciowo od Zam贸wienia odst膮pi膰 lub oczekiwa膰 na mo偶liwo艣膰 jego realizacji.
Je艣li Klient nie dokona powy偶szego wyboru w terminie 14 dni od informacji o przej艣ciowej niedost臋pno艣ci Produkt贸w, uwa偶a si臋, i偶 odst膮pi艂 od Zam贸wienia w ca艂o艣ci.
4.2.6. W przypadku trwa艂ej niedost臋pno艣ci Produkt贸w, Sprzedawca informuje w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia Zam贸wienia Klienta o tym fakcie i do zawarcia Umowy nie dochodzi.
4.3. Zawarcie i realizacja Umowy sprzeda偶y Produktu odbywa si臋 zgodnie z nast臋puj膮cymi zasadami:
4.3.1. Prezentacja Produkt贸w w ramach Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepis贸w kodeksu cywilnego.
4.3.2. Klient dokonuj膮c zam贸wienia, sk艂ada ofert臋 nabycia produktu od Sprzedawcy.
4.3.3. Wygenerowana automatycznie wiadomo艣膰, opisana w ust. 4.2.2. nie stanowi o艣wiadczenia o przyj臋ciu oferty.
4.3.4. Umowa zostaje zawarta:
I. w przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia z艂o偶enia Zam贸wienia, Sprzedawca nie przeka偶e Klientowi informacji okre艣lonych w ust. 4.2.5 lub 4.2.6 鈥 z chwil膮 up艂ywu tego terminu;
II. w przypadku, gdy Sprzedawca przeka偶e Klientowi informacj臋 okre艣lon膮 w ust. 4.2.5  - z chwil膮 dokonania przez Klienta wyboru sposobu realizacji Zam贸wienia.
III. W przypadku dokonania przez Klienta zap艂aty ceny Produktu oraz koszt贸w dostawy przed up艂ywem wskazanych powy偶ej termin贸w, uwa偶a si臋, i偶 Umowa zostaje zawarta z chwil膮 dokonania przez Klienta zap艂aty, przy czym w razie przej艣ciowej niedost臋pno艣ci towar贸w okre艣lonej w ust. 4.2.5. Klient ma prawo wykona膰 uprawnienia okre艣lone w tym ust臋pie (przy czym odpowiednie postanowienia dotycz膮ce 鈥瀂am贸wienia鈥 stosuje si臋 do 鈥濽mowy鈥). W razie trwa艂ej niedost臋pno艣ci Produkt贸w, zawarta Umowa zostaje rozwi膮zana. W razie odst膮pienia lub rozwi膮zania Umowy, Sprzedawca niezw艂ocznie (nie p贸藕niej ni偶 w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy) zwr贸ci Klientowi ca艂膮 zap艂acon膮 cen臋.
4.3.5. Przy zawieraniu Umowy sprzeda偶y Produkt贸w za po艣rednictwem Serwisu strony s膮 zwi膮zane wysoko艣ci膮 cen Produkt贸w oraz kosztami dostawy podanymi w Serwisie w chwili z艂o偶enia Zam贸wienia przez Klienta.
4.3.6. Przy sk艂adaniu Zam贸wienia Klient wybiera spos贸b p艂atno艣ci:
I. nale偶no艣膰 za pobraniem przy odbiorze;
II. p艂atno艣膰 przelewem bankowym,
Przesy艂ki zagraniczne mog膮 zosta膰 op艂acone jedynie za pomoc膮 przelewu bankowego.
4.3.7. W przypadku wyboru p艂atno艣ci przelewem bankowym, dostawa Produkt贸w jest dokonywana po otrzymaniu nale偶no艣ci przez Sprzedawc臋. Brak zap艂aty ceny Produktu oraz koszt贸w dostawy przez Klienta w terminie 14 dni od z艂o偶enia Zam贸wienia jest uwa偶any za odst膮pienie przez niego od Umowy.
4.3.8. Dostawa Produkt贸w jest dokonywana w wybrany przez Klienta spos贸b, wybrany w Zam贸wieniu spo艣r贸d sposob贸w dostawy zaproponowanych przez Sprzedawc臋.
4.3.9. Termin otrzymania Produktu jest zale偶ny od czasu realizacji Zam贸wienia u Sprzedawcy (14 dni roboczych) oraz okresu dostawy (potwierdzonej ka偶dorazowo przez kuriera). Dostawa jest dokonywana przez podmioty trzecie i termin jej realizacji jest zale偶ny od tych podmiot贸w. Dostawa za po艣rednictwem Poczty Polskiej jest dokonywana przesy艂k膮 priorytetow膮 z terminem dostarczenia okre艣lonym przez Poczt臋 Polsk膮 na dwa dni.
4.3.10. Wraz z przesy艂k膮 Klient otrzymuje paragon.
4.3.11. Klient jest zobowi膮zany do sprawdzenia stanu przesy艂ki w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia, i偶 przesy艂ka jest uszkodzona lub w razie podejrzenia, i偶 zosta艂a uszkodzona, Klient powinien sporz膮dzi膰 protok贸艂 uszkodze艅, zawieraj膮cy szczeg贸艂owy opis stanu przesy艂ki, podpisany przez osob臋 dor臋czaj膮c膮 przesy艂k臋. Niedope艂nienie tych obowi膮zk贸w, nie pozbawia Klienta uprawnie艅 wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w.
4.4. Ceny podane w Serwisie s膮 cenami brutto i zawieraj膮 w sobie podatek od towar贸w i us艂ug (VAT).
4.4.1. Opr贸cz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowi膮zany do zap艂aty koszt贸w dostawy, zale偶nych od wybranego sposobu dostawy. Wysoko艣膰 koszt贸w dostawy jest udost臋pniana przez Us艂ugodawc臋 w taki spos贸b, aby Klient m贸g艂 zapozna膰 si臋 z ni膮 przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz z艂o偶eniem zam贸wienia.
4.5. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:
4.5.1. zmiany cen Produkt贸w prezentowanych w Serwisie oraz koszt贸w dostawy (zale偶nych od koszt贸w wynagrodzenia pobieranych przez osoby trzecie), z zastrze偶eniem ust. 4.3.5.;
4.5.2. wprowadzania i wycofywania Produkt贸w;
4.5.3. przeprowadzania lub odwo艂ywania akcji promocyjnych i wyprzeda偶y, jak r贸wnie偶 wprowadzania zmian w ich warunkach.
Zmiany dokonane w trybie ust. 4.5 nie dotycz膮 Zam贸wie艅 z艂o偶onych przed dokonaniem takiej zmiany.
4.6. Podczas dokonywania Zam贸wienia, Klient mo偶e okre艣li膰, 偶e jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT. Faktura taka jest wystawiana w chwili zrealizowania zam贸wienia (ca艂kowitego lub cz臋艣ciowego) i wysy艂ana jest razem z zam贸wionymi Produktami.
4.7. Sprzedawca informuje, 偶e do sprzeda偶y promocyjnej oraz wyprzeda偶y przeznaczona jest ograniczona liczba towar贸w i realizacja zam贸wie艅 nast臋puje wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywania potwierdzonych zam贸wie艅 na te towary, a偶 do wyczerpania si臋 zapas贸w obj臋tych t膮 form膮 sprzeda偶y.
4.8. Klient wyra偶a zgod臋 na proponowanie Produkt贸w na podstawie zautomatyzowanego por贸wnania dotychczasowych zakup贸w Klienta oraz preferencji innych Klient贸w.
4.9. Prawo odst膮pienia od Umowy
4.9.1. Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdzia艂u stanowi umow臋 zawieran膮 na odleg艂o艣膰 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niekt贸rych praw konsument贸w oraz o odpowiedzialno艣ci za szkod臋 wyrz膮dzon膮 przez produkt niebezpieczny (zwan膮 dalej 鈥濽staw膮鈥).
4.9.2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy, Klient ma prawo odst膮pienia od zawartej Umowy, sk艂adaj膮c pisemne o艣wiadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania powy偶szego terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed up艂ywem tego terminu.
4.9.3. Klient powinien niezw艂ocznie dokona膰 zwrotu Produktu. Produkt powinien zosta膰 zwr贸cony w stanie niepogorszonym.
4.9.4. Sprzedawca dokona zwrotu zap艂aconej przez Klienta ceny Produktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutecznie z艂o偶onego o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy.
4.9.5. Zwrot ceny zostanie dokonany w takiej samej formie, w jakiej nast膮pi艂a zap艂ata ceny przez Klienta. Klient mo偶e dokona膰 wyboru innej formy zwrotu ceny:
I. na wskazany przez Klienta w o艣wiadczeniu o odst膮pieniu od Umowy rachunek bankowy albo
II. przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w Zam贸wieniu, chyba 偶e w o艣wiadczeniu o odst膮pieniu od Umowy Klient wska偶e inny adres.
4.10. Reklamacje.
4.10.1. W razie wyst膮pienia w Produkcie: niezgodno艣ci z umow膮, wad fizycznych oraz uszkodze艅 powsta艂ych w toku dostawy, Klient ma prawo skorzystania z opisanego poni偶ej post臋powania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach poni偶szych zastosowanie znajduj膮 przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
4.10.2. Reklamacja zg艂aszana jest przez przes艂anie Produktu na adres Sprzedaj膮cego, wraz z pisemnym o艣wiadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej.
4.10.3. Sprzedawca rozpatruje reklamacj臋 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz Produktu.
4.10.4. W razie uwzgl臋dnienia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad. W razie braku mo偶liwo艣ci dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwr贸ci Klientowi cen臋 Produktu, na nast臋puj膮cych zasadach:
I. na wskazany przez Klienta w o艣wiadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy albo
II. przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w Zam贸wieniu, chyba 偶e w o艣wiadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej Klient wska偶e inny adres.
4.10.5. W razie nieuwzgl臋dnienia reklamacji, Sprzedaj膮cy poinformuje o tym Klienta, kt贸ry mo偶e odebra膰 Produkt od Sprzedaj膮cego.
4.11. Rozwi膮zanie Umowy o korzystanie z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny lub zaprzestanie prowadzenia Serwisu nie wp艂ywa na zawarte za po艣rednictwem Serwisu umowy sprzeda偶y Produkt贸w.

5. Zmiana Regulaminu
5.1. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.
5.2. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany podczas logowania do systemu. Warunkiem korzystania z Serwisu b臋dzie zaakceptowanie zmienionego Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania zmiany Regulaminu, Konto Klienta zostanie usuni臋te a umowa zawarta z Klientem rozwi膮zana.
5.3. Zmiana Regulaminu nie wp艂ywa na realizacj臋 Um贸w sprzeda偶y Produkt贸w zawartych za po艣rednictwem Serwisu przed dokonaniem tej zmiany.

6. Postanowienia ko艅cowe
6.1. Prawem w艂a艣ciwym w odniesieniu do Us艂ug 艣wiadczonych (w  tym tak偶e um贸w sprzeda偶y Produkt贸w) na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6.2. W przypadku, gdyby kt贸rekolwiek z postanowie艅 niniejszego Regulaminu mia艂o si臋 okaza膰 niewa偶ne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozosta艂ym zakresie, pod warunkiem, 偶e jest mo偶liwy do stosowania bez uwzgl臋dnienia niewa偶nego postanowienia.


The greatest theme for prestashop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

See more

Akceptuj臋

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzi臋ki kt贸rym mo偶emy realizowa膰 zam贸wienia.
Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawie艅 dotycz膮cych cookies, umieszcza je w pami臋ci Twojego urz膮dzenia.