Regulamin sprzedaży konsumenckiej prowadzonej w ramach sklepu internetowego kulkabransoletki.pl.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży biżuterii za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kulkabransoletki.pl.
1.2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem serwisu.

2. Definicje
2.1. Klient – to osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Klient, aby nabywać Produkty za pośrednictwem serwisu musi utworzyć Konto Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
2.2. Konto Klienta – konto utworzone w ramach Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu, umożliwiające Klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
2.3. Produkty –produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
2.4. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki sprzedaży produktów za pośrednictwem serwisu.
2.5. Regulamin serwisu – regulamin, dostępny na stronie internetowej www.kulkabransoletki.pl określający zasady i warunki korzystania z Serwisu.
2.6. Serwis – strona internetowa www.kulkabransoletki.pl, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym w szczególności sprzedaży Produktów.
2.7. Sprzedawca – Oliwia Kupis prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Olivia Kupis Kulka ul. Traugutta 5 90-106 Łódź z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem:  ul. Traugutta 5 , Łódź NIP:731-182-95-43
2.8. Strony – Sprzedawca oraz Klient.
2.9. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu
2.10. Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Produktów prezentowanych w ramach Serwisu.

3. Rejestracja
3.1. Zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu, wymaga rejestracji i utworzenia Konta Klienta, oraz akceptacji Regulaminu Serwisu.

4. Sprzedaż Produktów
4.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na sprzedaży Produktów.
4.2. Złożenie Zamówienia:
4.2.1. Klient dokonuje Zamówienia Produktów korzystając z funkcjonalności Serwisu dostępnych po zalogowaniu do Konta Klienta.
4.2.2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje generowaną automatycznie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
4.2.3. Klient może odstąpić od złożonego Zamówienia do chwili zawarcia Umowy.
4.2.4. Zamówienie zostaje zrealizowane niezwłocznie, pod warunkiem dostępności Produktów.
4.2.5. W przypadku przejściowej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o stanie Zamówienia, a Klient ma w terminie 14 dni od uzyskania takiej informacji, możliwość podjęcia decyzji o zmianie sposobu realizacji zamówienia, poprzez wybór:
I. oczekiwania na realizację Zamówienia;
II. odstąpienia od Zamówienia;
III. klient może też wybrać częściową realizację Zamówienia (w stosunku do Produktów dostępnych) a częściowo od Zamówienia odstąpić lub oczekiwać na możliwość jego realizacji.
Jeśli Klient nie dokona powyższego wyboru w terminie 14 dni od informacji o przejściowej niedostępności Produktów, uważa się, iż odstąpił od Zamówienia w całości.
4.2.6. W przypadku trwałej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o tym fakcie i do zawarcia Umowy nie dochodzi.
4.3. Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży Produktu odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
4.3.1. Prezentacja Produktów w ramach Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
4.3.2. Klient dokonując zamówienia, składa ofertę nabycia produktu od Sprzedawcy.
4.3.3. Wygenerowana automatycznie wiadomość, opisana w ust. 4.2.2. nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty.
4.3.4. Umowa zostaje zawarta:
I. w przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca nie przekaże Klientowi informacji określonych w ust. 4.2.5 lub 4.2.6 – z chwilą upływu tego terminu;
II. w przypadku, gdy Sprzedawca przekaże Klientowi informację określoną w ust. 4.2.5  - z chwilą dokonania przez Klienta wyboru sposobu realizacji Zamówienia.
III. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przed upływem wskazanych powyżej terminów, uważa się, iż Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty, przy czym w razie przejściowej niedostępności towarów określonej w ust. 4.2.5. Klient ma prawo wykonać uprawnienia określone w tym ustępie (przy czym odpowiednie postanowienia dotyczące „Zamówienia” stosuje się do „Umowy”). W razie trwałej niedostępności Produktów, zawarta Umowa zostaje rozwiązana. W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy) zwróci Klientowi całą zapłaconą cenę.
4.3.5. Przy zawieraniu Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu strony są związane wysokością cen Produktów oraz kosztami dostawy podanymi w Serwisie w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
4.3.6. Przy składaniu Zamówienia Klient wybiera sposób płatności:
I. należność za pobraniem przy odbiorze;
II. płatność przelewem bankowym,
Przesyłki zagraniczne mogą zostać opłacone jedynie za pomocą przelewu bankowego.
4.3.7. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, dostawa Produktów jest dokonywana po otrzymaniu należności przez Sprzedawcę. Brak zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy.
4.3.8. Dostawa Produktów jest dokonywana w wybrany przez Klienta sposób, wybrany w Zamówieniu spośród sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę.
4.3.9. Termin otrzymania Produktu jest zależny od czasu realizacji Zamówienia u Sprzedawcy (14 dni roboczych) oraz okresu dostawy (potwierdzonej każdorazowo przez kuriera). Dostawa jest dokonywana przez podmioty trzecie i termin jej realizacji jest zależny od tych podmiotów. Dostawa przesyłek zagranicznych za pośrednictwem Poczty Polskiej jest dokonywana z terminem dostarczenia określonym przez Pocztę Polską; Ze względu na Brexit czas doręczenia paczki może się wydłużyć do 30 dni. Ewentualne CŁO lub VAT pokrywa Klient.
4.3.10. Paragon Klient otrzymuje wraz z przesyłką lub drogą mailową. 
4.3.11. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia, iż przesyłka jest uszkodzona lub w razie podejrzenia, iż została uszkodzona, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis stanu przesyłki, podpisany przez osobę doręczającą przesyłkę. Niedopełnienie tych obowiązków, nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.
4.4. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT).
4.4.1. Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest udostępniana przez Usługodawcę w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z nią przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz złożeniem zamówienia.
4.5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:
4.5.1. zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie oraz kosztów dostawy (zależnych od kosztów wynagrodzenia pobieranych przez osoby trzecie), z zastrzeżeniem ust. 4.3.5.;
4.5.2. wprowadzania i wycofywania Produktów;
4.5.3. przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, jak również wprowadzania zmian w ich warunkach.
Zmiany dokonane w trybie ust. 4.5 nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.
4.6. Podczas dokonywania Zamówienia, Klient może określić, że jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT. Faktura taka jest wystawiana w chwili zrealizowania zamówienia (całkowitego lub częściowego) i wysyłana jest razem z zamówionymi Produktami.
4.7. Sprzedawca informuje, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
4.8. Klient wyraża zgodę na proponowanie Produktów na podstawie zautomatyzowanego porównania dotychczasowych zakupów Klienta oraz preferencji innych Klientów.
4.9. Prawo odstąpienia od Umowy
4.9.1. Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (zwaną dalej „Ustawą”).
4.9.2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy, Klient ma prawo odstąpienia od zawartej Umowy, składając pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
4.9.3. Klient powinien niezwłocznie dokonać zwrotu Produktu. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym.
4.9.4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutecznie złożonego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4.9.5. Zwrot ceny zostanie dokonany w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata ceny przez Klienta. Klient może dokonać wyboru innej formy zwrotu ceny:
I. na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy rachunek bankowy albo
II. przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskaże inny adres.
4.10. Reklamacje.
4.10.1. W razie wystąpienia w Produkcie: niezgodności z umową, wad fizycznych oraz uszkodzeń powstałych w toku dostawy, Klient ma prawo skorzystania z opisanego poniżej postępowania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach poniższych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
4.10.2. Reklamacja zgłaszana jest przez przesłanie Produktu na adres Sprzedającego, wraz z pisemnym oświadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej.
4.10.3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz Produktu.
4.10.4. W razie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu, na następujących zasadach:
I. na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy albo
II. przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, chyba że w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej Klient wskaże inny adres.
4.10.5. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, który może odebrać Produkt od Sprzedającego.
4.11. Rozwiązanie Umowy o korzystanie z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny lub zaprzestanie prowadzenia Serwisu nie wpływa na zawarte za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży Produktów.

5. Zmiana Regulaminu
5.1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.
5.2. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów sprzedaży Produktów zawartych za pośrednictwem Serwisu przed dokonaniem tej zmiany.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Prawem właściwym w odniesieniu do Usług świadczonych (w  tym także umów sprzedaży Produktów) na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6.2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia.

Regulamin promocji "BLACK FRIDAY '23"

1. Postanowienie ogólne.          

Klienci dokonujący zakupów na stronie: www.kulkabransoletki.pl, której właścicielem jest  Olivia Kupis Kulka ul. Traugutta 5 90-106 Łódź z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem:  ul. Traugutta 5 , Łódź NIP:731-182-95-43, mają możliwość otrzymania: Bransoletka KULKA o wartości 119 zł, Brelok KULKA o wartości 119 zł w przypadku spełnienia warunków określonych w pkt. 2.

Promocja prowadzona jest w Sklepie Internetowym www.kulkabransoletki.pl oraz Sklepie Stacjonarnym znajdującym się w Łodzi przy ulicy Traugutta 5.

2. Warunkiem otrzymania gratisu jest:

Aby otrzymać Bransoletkę KULKA należy dokonać zakupu produktów na kwotę min. 299 zł (bez kosztu dostawy) w Sklepie Internetowym lub Stacjonarnym KULKA.   

Aby otrzymać Bransoletkę KULKA oraz Brelok KULKA należy dokonać zakupu produktów na kwotę min. 499 zł (bez kosztu dostawy) w Sklepie Internetowym lub Stacjonarnym KULKA.   

Warunkiem koniecznym jest zapłata rachunku za zakupy gotówką, kartą płatniczą, przelewem, paypal lub poprzez dokonanie płatności przy odbiorze.  

* Do jednego paragonu/zamówienia przysługuje po jednej sztuce z wymienionych wyżej prezentów. Jeśli prosisz o połączenie zamówień w jedną wysyłkę, będą one traktowane jako jedno zamówienie i dostaniesz po jednej sztuce z wymienionych wyżej gratisów. 
* Jeśli nie wybrałaś rozmiaru bransoletki w koszyku to dołożymy rozmiar losowo. 

3. Postanowienia końcowe.       

a) Organizator zastrzega sobie możliwość wyłącznie promocji w dowolnym momencie.        

b) Zmiana warunków otrzymania gratisu może nastąpić jedynie poprzez zmianę niniejszego Regulaminu. 

c) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub zwrotu towaru w sklepie internetowym, Klient ma obowiązek zwrócić także prezent w stanie nienaruszonym.   

W przypadku zwrotu towaru z zamówienia, do którego dołączony był prezent o wartości Y, przysługujący od kwoty X Klient zobowiązany jest zwrócić także otrzymany prezent.

W przypadku zwrotu części towaru, jeśli kwota zakupu spadnie poniżej ceny X to Klient również jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego prezentu.

W przypadku odmowy zwrotu prezentu, Sklep zwróci Klientowi kwotę pomniejszoną o wartość prezentu.

d) Wszelkie uwagi oraz sugestie prosimy kierować na adres mailowy biuro@kulkabransoletki.pl

Regulamin Bonów Podarunkowych

I. Warunki ogólne

1.     Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanym dalej Wydawcą) jest Olivia Kupis Kulka ul. Traugutta 5 90-106 Łódź z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem:  ul. Traugutta 5 , Łódź NIP:731-182-95-43.

2.     Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.

3.     Wartość Bonów Podarunkowych to: 50 zł,100 zł, 150 zł, 200 zł, 300 zł, 500 zł.

4.     Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Wydawcy: www.kulkabransoletki.pl lub sklepie stacjonarnym znajdującym się przy ul. Traugutta 5 w Łodzi

5.     Bon nie może zostać zwrócony Wydawcy oraz nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

6.     Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów (realizacji Bonu)

II. Realizacja Bonu Podarunkowego

1.     Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy www.kulkabransoletki.pl.

2.     Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.

3.     Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym Wydawcy zgodnie z możliwymi formami płatności ). W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.

III. Reklamacje i zwroty

1.     Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną Wydawcy.

2.     Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w punkcie IV.

IV. Postanowienia końcowe

1. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem jest zwracana w postaci nowego Bonu i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Ewentualna dopłata zwracana jest zgodnie z wybraną formą płatności lub przelewem na konto. 

2. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na zamówieniu.

3. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

4. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.


Produkt dodany do listy życzeń