Regulamin sprzedaży konsumenckiej prowadzonej w ramach sklepu internetowego kulkabransoletki.pl.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży biżuterii za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kulkabransoletki.pl.
1.2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem serwisu.

2. Definicje
2.1. Klient – to osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Klient, aby nabywać Produkty za pośrednictwem serwisu musi utworzyć Konto Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
2.2. Konto Klienta – konto utworzone w ramach Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu, umożliwiające Klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
2.3. Produkty –produkty sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.
2.4. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki sprzedaży produktów za pośrednictwem serwisu.
2.5. Regulamin serwisu – regulamin, dostępny na stronie internetowej www.kulkabransoletki.pl określający zasady i warunki korzystania z Serwisu.
2.6. Serwis – strona internetowa www.kulkabransoletki.pl, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym w szczególności sprzedaży Produktów.
2.7. Sprzedawca – Oliwia Kupis prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Olivia Kupis Kulka ul. Traugutta 5 90-106 Łódź z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem:  ul. Traugutta 5 , Łódź NIP:731-182-95-43
2.8. Strony – Sprzedawca oraz Klient.
2.9. Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu
2.10. Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Produktów prezentowanych w ramach Serwisu.

3. Rejestracja
3.1. Zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu, wymaga rejestracji i utworzenia Konta Klienta, oraz akceptacji Regulaminu Serwisu.

4. Sprzedaż Produktów
4.1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na sprzedaży Produktów.
4.2. Złożenie Zamówienia:
4.2.1. Klient dokonuje Zamówienia Produktów korzystając z funkcjonalności Serwisu dostępnych po zalogowaniu do Konta Klienta.
4.2.2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje generowaną automatycznie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
4.2.3. Klient może odstąpić od złożonego Zamówienia do chwili zawarcia Umowy.
4.2.4. Zamówienie zostaje zrealizowane niezwłocznie, pod warunkiem dostępności Produktów.
4.2.5. W przypadku przejściowej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje niezwłocznie,nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o stanie Zamówienia, a Klient ma w terminie 14 dni od uzyskania takiej informacji, możliwość podjęcia decyzji o zmianie sposobu realizacji zamówienia, poprzez wybór:
I. oczekiwania na realizację Zamówienia;
II. odstąpienia od Zamówienia;
III. klient może też wybrać częściową realizację Zamówienia (w stosunku do Produktów dostępnych) a częściowo od Zamówienia odstąpić lub oczekiwać na możliwość jego realizacji.
Jeśli Klient nie dokona powyższego wyboru w terminie 14 dni od informacji o przejściowej niedostępności Produktów, uważa się, iż odstąpił od Zamówienia w całości.
4.2.6. W przypadku trwałej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o tym fakcie i do zawarcia Umowy nie dochodzi.
4.3. Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży Produktu odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:
4.3.1. Prezentacja Produktów w ramach Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
4.3.2. Klient dokonując zamówienia, składa ofertę nabycia produktu od Sprzedawcy.
4.3.3. Wygenerowana automatycznie wiadomość, opisana w ust. 4.2.2. nie stanowi oświadczenia o przyjęciu oferty.
4.3.4. Umowa zostaje zawarta:
I. w przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca nie przekaże Klientowi informacji określonych w ust. 4.2.5 lub 4.2.6 – z chwilą upływu tego terminu;
II. w przypadku, gdy Sprzedawca przekaże Klientowi informację określoną w ust. 4.2.5  - z chwilą dokonania przez Klienta wyboru sposobu realizacji Zamówienia.
III. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przed upływem wskazanych powyżej terminów, uważa się, iż Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty, przy czym w razie przejściowej niedostępności towarów określonej w ust. 4.2.5. Klient ma prawo wykonać uprawnienia określone w tym ustępie (przy czym odpowiednie postanowienia dotyczące „Zamówienia” stosuje się do „Umowy”). W razie trwałej niedostępności Produktów, zawarta Umowa zostaje rozwiązana. W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy) zwróci Klientowi całą zapłaconą cenę.
4.3.5. Przy zawieraniu Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu strony są związane wysokością cen Produktów oraz kosztami dostawy podanymi w Serwisie w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
4.3.6. Przy składaniu Zamówienia Klient wybiera sposób płatności:
I. należność za pobraniem przy odbiorze;
II. płatność przelewem bankowym,
Przesyłki zagraniczne mogą zostać opłacone jedynie za pomocą przelewu bankowego.
4.3.7. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, dostawa Produktów jest dokonywana po otrzymaniu należności przez Sprzedawcę. Brak zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy.
4.3.8. Dostawa Produktów jest dokonywana w wybrany przez Klienta sposób, wybrany w Zamówieniu spośród sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę.
4.3.9. Termin otrzymania Produktu jest zależny od czasu realizacji Zamówienia u Sprzedawcy (14 dni roboczych) oraz okresu dostawy (potwierdzonej każdorazowo przez kuriera). Dostawa jest dokonywana przez podmioty trzecie i termin jej realizacji jest zależny od tych podmiotów. Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej jest dokonywana przesyłką priorytetową z terminem dostarczenia określonym przez Pocztę Polską na dwa dni.
4.3.10. Wraz z przesyłką Klient otrzymuje paragon.
4.3.11. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia, iż przesyłka jest uszkodzona lub w razie podejrzenia, iż została uszkodzona, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis stanu przesyłki, podpisany przez osobę doręczającą przesyłkę. Niedopełnienie tych obowiązków, nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.
4.4. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT).
4.4.1. Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest udostępniana przez Usługodawcę w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z nią przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz złożeniem zamówienia.
4.5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:
4.5.1. zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie oraz kosztów dostawy (zależnych od kosztów wynagrodzenia pobieranych przez osoby trzecie), z zastrzeżeniem ust. 4.3.5.;
4.5.2. wprowadzania i wycofywania Produktów;
4.5.3. przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, jak również wprowadzania zmian w ich warunkach.
Zmiany dokonane w trybie ust. 4.5 nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.
4.6. Podczas dokonywania Zamówienia, Klient może określić, że jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT. Faktura taka jest wystawiana w chwili zrealizowania zamówienia (całkowitego lub częściowego) i wysyłana jest razem z zamówionymi Produktami.
4.7. Sprzedawca informuje, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
4.8. Klient wyraża zgodę na proponowanie Produktów na podstawie zautomatyzowanego porównania dotychczasowych zakupów Klienta oraz preferencji innych Klientów.
4.9. Prawo odstąpienia od Umowy
4.9.1. Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (zwaną dalej „Ustawą”).
4.9.2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy, Klient ma prawo odstąpienia od zawartej Umowy, składając pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
4.9.3. Klient powinien niezwłocznie dokonać zwrotu Produktu. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym.
4.9.4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu w terminie 14 dni od dnia otrzymania skutecznie złożonego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4.9.5. Zwrot ceny zostanie dokonany w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata ceny przez Klienta. Klient może dokonać wyboru innej formy zwrotu ceny:
I. na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy rachunek bankowy albo
II. przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Klient wskaże inny adres.
4.10. Reklamacje.
4.10.1. W razie wystąpienia w Produkcie: niezgodności z umową, wad fizycznych oraz uszkodzeń powstałych w toku dostawy, Klient ma prawo skorzystania z opisanego poniżej postępowania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach poniższych zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
4.10.2. Reklamacja zgłaszana jest przez przesłanie Produktu na adres Sprzedającego, wraz z pisemnym oświadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej.
4.10.3. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz Produktu.
4.10.4. W razie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu, na następujących zasadach:
I. na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy albo
II. przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, chyba że w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej Klient wskaże inny adres.
4.10.5. W razie nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, który może odebrać Produkt od Sprzedającego.
4.11. Rozwiązanie Umowy o korzystanie z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny lub zaprzestanie prowadzenia Serwisu nie wpływa na zawarte za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży Produktów.

5. Zmiana Regulaminu
5.1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.
5.2. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany podczas logowania do systemu. Warunkiem korzystania z Serwisu będzie zaakceptowanie zmienionego Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania zmiany Regulaminu, Konto Klienta zostanie usunięte a umowa zawarta z Klientem rozwiązana.
5.3. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów sprzedaży Produktów zawartych za pośrednictwem Serwisu przed dokonaniem tej zmiany.

6. Postanowienia końcowe
6.1. Prawem właściwym w odniesieniu do Usług świadczonych (w  tym także umów sprzedaży Produktów) na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6.2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia.

Regulamin Bonów Podarunkowych

I. Warunki ogólne

1.     Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanym dalej Wydawcą) jest Olivia Kupis Kulka ul. Traugutta 5 90-106 Łódź z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem:  ul. Traugutta 5 , Łódź NIP:731-182-95-43.

2.     Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu za towary nabywane przez Użytkownika. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.

3.     Wartość Bonów Podarunkowych to: 50 zł,100 zł, 150 zł, 200 zł, 300 zł, 500 zł.

4.     Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania towarów w sklepie internetowym Wydawcy: www.kulkabransoletki.pl

5.     Bon nie może zostać zwrócony Wydawcy oraz nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części.

6.     Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia produktów (realizacji Bonu)

II. Realizacja Bonu Podarunkowego

1.     Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy www.kulkabransoletki.pl.

2.     Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.

3.     Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym Wydawcy zgodnie z możliwymi formami płatności ). W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.

III. Reklamacje i zwroty

1.     Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Bonu będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną Wydawcy.

2.     Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Bonów zgodnie z procedurą opisaną w punkcie IV.

IV. Postanowienia końcowe

1. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Bonem jest zwracana w postaci nowego Bonu i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Ewentualna dopłata zwracana jest zgodnie z wybraną formą płatności lub przelewem na konto. 

2. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 12 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na zamówieniu.

3. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

4. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

REGULAMIN PROMOCJI

  „Do zakupów powyżej 250 zł otrzymasz okulary oksy24.pl”

 § 1. Promocja

 1. Promocja „Do zakupów powyżej 250 zł otrzymasz okulary oksy24.pl” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez firmę Olivia Kupis Kulka ul. Traugutta 5 90-106 Łódź z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem:  ul. Traugutta 5 , Łódź NIP:731-182-95-43 (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), w prowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.kulkabransoletki.pl oraz w sklepie stacjonarnym w Łodzi przy ulicy Traugutta 5 90-106 (dalej jako: Sklep).

 2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu (dalej jako: Regulamin Sklepu).

 3. Promocja jest skierowana wyłącznie do klientów (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu towarów w czasie trwania promocji.

 § 2. Czas trwania Promocji

 Promocja obowiązuje od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 21 marca 2021 r. lub wyczerpania się zapasów produktów promocyjnych. 

 § 3. Zasady Promocji

1. W celu wzięcia udziału w Promocji i otrzymania produktu promocyjnego Klient spełnia następujące warunki:

a. dokonuje zamówienia w sklepie internetowym www.kulkabransoletki.pl lub zakupów w sklepie stacjonarnym za kwotę powyżej 250,00 zł brutto (bez kosztów wysyłki). Podana kwota musi się znaleźć na jednym paragonie, w jednym zamówieniu. Paragony w żaden sposób się nie łączą. Promocja nie podlega wielokrotności, tzn. że po wydaniu 501 zł brutto nie można wybrać dwóch par okularów. 

b. wśród zakupionych produktów musi się znaleźć minimum jeden produkt z Kolekcji Podróżniczej (dostępnej pod adresem: https://www.kulkabransoletki.pl/pl/109-kolekcja-podróżnicza)

c. opłaca zamówienie dowolną formą płatności w ciągu siedmiu dni od daty złożenia zamówienia.

2. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 1 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika (Klienta) do Promocji.

3. Każdy Kupujący, który w czasie trwania Promocji, spełni warunki promocji ust. 1 powyżej  otrzyma jeden produkt promocyjny. Produkt promocyjny to jeden z pięciu modeli okularów od oksy24.pl 

4. Po spełnieniu warunków ust. 1 powyżej Kupujący składający zamówienie online będzie mógł w koszyku sklepu internetowego wybrać jeden z pięciu modeli okularów. W przypadku gdy kupujący nie dokona wyboru w koszyku, zostanie mu wysłana losowa para okularów. Po spełnieniu warunków ust. 1 powyżej Kupujący dokonujący zakupów w sklepie stacjonarnym będzie mógł wybrać spośród dostępnych na miejscu okularów. 

5. W przypadku skorzystania przez Kupującego - będącego konsumentem - z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie zostaną spełnione, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu produktów nabytych w promocyjnej cenie wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.

6. Organizator jest uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub ograniczenia Promocji w przypadku wyczerpania się produktów promocyjnych.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

8. Czas realizacji zamówień wygląda następująco: dzień złożenia zamówienia + 1-7 dni robocze na wykonanie biżuterii + czas na dostawę 1-3 dni robocze.

 § 4. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: Kulka ul. Traugutta 5 90-106 Łódź lub na adres e-mail: biuro@kulkabransoletki.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

 § 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem: https://www.kulkabransoletki.pl/pl/content/10-regulamin

 2. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: Kulka ul. Traugutta 5 90-106 Łódź lub na adres e-mail: biuro@kulkabransoletki.pl

 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

REGULAMIN PROMOCJI

  „Do zakupów powyżej 250 zł otrzymasz naszyjnik z perłą - symbolem kobiecości"

 § 1. Promocja

 1. Promocja „Do zakupów powyżej 250 zł otrzymasz naszyjnik z perłą - symbolem kobiecości” (dalej jako: Promocja) jest organizowana przez firmę Olivia Kupis Kulka ul. Traugutta 5 90-106 Łódź z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej pod adresem:  ul. Traugutta 5 , Łódź NIP:731-182-95-43 (dalej jako: Organizator lub Sprzedający), w prowadzonym przez Sprzedającego serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.kulkabransoletki.pl oraz w sklepie stacjonarnym w Łodzi przy ulicy Traugutta 5 90-106 (dalej jako: Sklep).

 2. Promocja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym regulaminem (dalej jako: Regulamin Promocji), przy czym do wszelkich kwestii w nim nieuregulowanych, a w szczególności dotyczących zamówień realizowanych za pomocą Sklepu, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu Sklepu (dalej jako: Regulamin Sklepu).

 3. Promocja jest skierowana wyłącznie do klientów (dalej jako: Kupujący), dokonujących w Sklepie zakupu towarów w czasie trwania promocji.

 § 2. Czas trwania Promocji

 Promocja obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 8 marca 2021 r. lub wyczerpania się zapasów produktów promocyjnych. 

 § 3. Zasady Promocji

1. W celu wzięcia udziału w Promocji i otrzymania produktu promocyjnego Klient spełnia następujące warunki:

a. dokonuje zamówienia w sklepie internetowym www.kulkabransoletki.pl lub zakupów w sklepie stacjonarnym za kwotę powyżej 250,00 zł brutto (bez kosztów wysyłki). Podana kwota musi się znaleźć na jednym paragonie, w jednym zamówieniu. Paragony w żaden sposób się nie łączą. Promocja nie podlega wielokrotności, tzn. że po wydaniu 501 zł brutto nie można wybrać dwóch naszyjników. 

b. opłaca zamówienie dowolną formą płatności w ciągu siedmiu dni od daty złożenia zamówienia.

2. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 1 stanowić będzie zgłoszenie Uczestnika (Klienta) do Promocji.

3. Każdy Kupujący, który w czasie trwania Promocji, spełni warunki promocji ust. 1 powyżej  otrzyma jeden produkt promocyjny. Produkt promocyjny to pozłacany naszyjnik z naturalna jedną naturalną perłą.

4. Po spełnieniu warunków ust. 1 powyżej Kupujący otrzyma wspomniany w ust. 3 naszyjnik. 

5. W przypadku skorzystania przez Kupującego - będącego konsumentem - z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, skutkującego tym, że warunki, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie zostaną spełnione, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu produktów nabytych w promocyjnej cenie wraz z pozostałymi towarami, które zwraca w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży.

6. Organizator jest uprawniony do wcześniejszego zakończenia lub ograniczenia Promocji w przypadku wyczerpania się produktów promocyjnych.

7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

8. Czas realizacji zamówień wygląda następująco: dzień złożenia zamówienia + 1-7 dni robocze na wykonanie biżuterii + czas na dostawę 1-3 dni robocze.

 § 4. Reklamacje

 1. Ewentualne reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać Organizatorowi zgodnie z danymi wskazanymi w Regulaminie Sklepu, w szczególności pisemnie na adres korespondencyjny Organizatora: Kulka ul. Traugutta 5 90-106 Łódź lub na adres e-mail: biuro@kulkabransoletki.pl

 2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: dane identyfikacyjne i adresowe Kupującego, opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Organizator dołoży starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 7 dni od dnia jej wpływu. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 14 dni.

 § 5. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny pod adresem: https://www.kulkabransoletki.pl/pl/content/10-regulamin

 2. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji należy kierować na adres korespondencyjny Organizatora: Kulka ul. Traugutta 5 90-106 Łódź lub na adres e-mail: biuro@kulkabransoletki.pl

 3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji oraz Regulaminie Sklepu zastosowanie znajdują stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.

Produkt dodany do listy życzeń

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym możemy realizować zamówienia.
Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia.